شما اینجا هستید : صفحه اصلی مقاله
بازاریابی خیرخواهانه

با رقابتی‌تر شدن فضاي اقتصادي در سطح دنیا، بنگاه هاي اقتصادي به دنبال خلق ارزش هاي نوینی براي مشتري می‌گردند که می تواند بعنوان مزیت رقابتی مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت موجب افزایش سودآوري آنها شود. از طرف دیگر مصرف کنندگان امروزي نیز نسبت به ابعاد اجتماعی مصرف خود حساس تر شده و در حال استفاده از قدرت خرید خود براي تغییر در جامعه می باشند. به عبارت دیگر آنچه مصرف کنندگان امروزي جستجو می کنند، شواهدي براي اثبات حسن نیت بنگاه اقتصادي است نه صرفا کیفیت و قیمت کالاي تولیدي.

امروزه هنگام انتخاب یک محصول کیفیت محصول و خدمات تنها عامل مهم در خرید مشتري نیست بلکه مشتریان بیشتر علاقه‌مند به پیدا کردن نام هاي تجاري و شرکت هایی هستند که عواملی مانند محیط زیست و مسایل اجتماعی را در نظر می گیرند. بازاریابی خیرخواهانه یکی از استراتژي‌هاي نوین بازاریابی بنگاه هاي اقتصادي در جهت خلق ارزش ویژه براي مشتري است که بر اساس آن رابطه مستقیمی بین فروش محصول و کمک بنگاه اقتصادي به یک خیریه یا امر خیر تعریف و ترویج می شود. بازاریابی خیرخواهانه یکی از انواع بازاریابی است که در آن یک شرکت متعهد به اهداي درصدي از درآمد فروش محصولات خود به یک موسسه خیریه می شود. عوامل متعددي منجر به روي آوردن بنگاه ها به بازاریابی خیرخواهانه شده اند، مهم ترین عامل فشار رقابتی در سطح ملی و بین المللی و اشباع بازارها بوده است که بنگاه ها را بیش از پیش به سوي راهکارهایی سوق داده تا خود را از سایرین تمایز داده و مزیت رقابتی کسب کنند، عامل مهم دیگر اهمیت یافتن مسایل اجتماعی و بویژه مسئولیت اجتماعی شرکت ها در نگاه آنها است .

به طور کلی بازاریابی خیرخواهانه یکی از بهترین راه ها براي نشان دادن مسئولیت اجتماعی شرکت ها و جلب نظر مصرف کنندگان و سایر ذي نفعان است  و ابزاري است قدرتمند براي بهبود زندگی و رفاه افراد، ایجاد محیط هایی که از اهداف اجتماعی حمایت می کنند، توسعه سرمایه اجتماعی که منجر به بهبود سیاست هاي عمومی می شوند و در نهایت منجر به اهداف اجتماعی می شوند.

افزایش روند استفاده از این شیوه در سال هاي اخیر در ایران نشان دهنده این است که نگاه بنگاه هاي اقتصادي و حتی سازمان هاي دولتی به مسئله خیریه و نقش آن در بهبود نگرش مردم نسبت به برند و در نهایت پیشبرد فروش جدي بوده و این استراتژي جدید بازاریابی در حال تبدیل شدن به یک جریان جدي در فضاي رقابتی امروز کشور ماست. هر چند این استراتژي کسب و کار خالی از عیب و ایراد نبوده و نگاه ابزاري آن به بحث خیریه، موافقان و مخالفان جدي را چه در سطح محافل علمی و چه در دنیاي تجارت بوجود آورده است. در کشور ما نیز با توجه به حساسیت بسیار زیاد مردم به بحث خیریه و کمک هاي نیکوکارانه، استفاده صحیح و اصولی بنگاه هاي اقتصادي از بازاریابی خیرخواهانه ضرورت تام داشته و استفاده ناصحیح از این شیوه بازاریابی و عدم توجه به ملاحضات و نگرانی هاي مردم می تواند منجر به شکست این استراتژي و بدبینی مردم نسبت به عملکرد بنگاه هاي اقتصادي و حتی آسیب دیدن خیریه ها در آینده شود.

سیدمیرعطا شفابخش